Urbanist Hanoi

BackEvents » CPĐA-The Favourite (Sự sủng ái), OSCAR 2019 @ Cà phê Thứ Bảy Hà Nội

CPĐA-The Favourite (Sự sủng ái), OSCAR 2019 @ Cà phê Thứ Bảy Hà Nội

Screening of The Favourite

 

 

Sunday, 3 March

7:00pm - 10:00pm

Ca Phe Thu 7 | 3A Ngo Nguyen, Hanoi

Print
icon