Urbanist Hanoi

BackEvents » CÚT LỘN, PALE AMBER, ShiBui Live at Den @ DeN

CÚT LỘN, PALE AMBER, ShiBui Live at Den @ DeN

A night of hard rock and live music!

 

CÚT LỘN
PALE AMBER
ShiBui

50k entry
Den - 49 Lang Yen Phu

 

Saturday, January 5

9:00pm - 11:00pm

DeN | 49 Làng Yên Phụ, Hanoi

Print
icon